Le Papillon Kindercoaching

Van Rups naar Vlinder

Aangesloten bij:         

 

 

Algemene Voorwaarden

Van Le Papillon Kindercoaching

 

 

Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Le Papillon Kindercoaching, gevestigd te Hoogerheide, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82905738

gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.        Toepasselijkheid

 1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn   van toepassing op iedere aanbieding   en offerte van Opdrachtnemer, op   iedere Overeenkomst tussen Partijen   en alle daarmee verband houdende   handelingen, zowel van   voorbereidende als uitvoerende aard.
 1.  Indien deze Algemene Voorwaarden   van toepassing zijn op een   Overeenkomst tussen Partijen, dan   zullen deze ook op toekomstige   Overeenkomsten tussen Partijen van   toepassing zijn.
 1.  Afwijkingen op deze Algemene   Voorwaarden zijn slechts geldig   indien deze uitdrukkelijk schriftelijk   zijn overeengekomen.

 

Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1.  Indien Partijen niet eerder een   Overeenkomst hebben gesloten dan   zal in beginsel voorafgaand aan het   sluiten van een Overeenkomst een   gesprek plaatsvinden.
 1.  Tijdens een eerste afspraak zal   Opdrachtnemer de Opdrachtgever   wijzen op de toepasselijkheid van   deze Algemene Voorwaarden en de   gehanteerde tarieven. Deze zijn   tevens in te zien en te downloaden op  www.lepapillonkindercoaching.nl
 2.  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer   voorzien van de voor de   dienstverlening relevante   informatie. Indien de   dienstverlening  betrekking heeft op   begeleiding van een Kind jonger dan   16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan   Opdrachtnemer mededelen wie het   ouderlijk gezag heeft over het Kind,   dan wel hoe de wettelijke   vertegenwoordiging is geregeld.

 

 

 

Artikel 4.        Overeenkomst

 1.  Een Overeenkomst komt tot stand   op het moment dat de afspraken   over de overeengekomen   dienstverlening op schrift zijn   gesteld en door Opdrachtgever voor   akkoord zijn ondertekend.
 1.  In afwijking van lid 1 kan een   Overeenkomst eveneens tot stand   komen indien de mondeling   gemaakte afspraken per email of   anderszins langs elektronische weg   aan Opdrachtgever zijn bevestigd en   door Opdrachtgever akkoord   verklaard.
 1.  Indien de dienstverlening betrekking   heeft op begeleiding van een kind   jonger dan 16 jaar, en de   Opdrachtgever is niet de enige   wettelijk gezag hebbende ouder of de   wettelijke vertegenwoordiger van het   Kind, dan geldt tevens het gestelde   in lid 4, 5 en 6.
 2.  Alle wettelijk gezag hebbende ouders   dienen schriftelijk in te stemmen   met de begeleiding van het Kind. De   gezaghebbende ouder die   Opdrachtgever is, is verplicht om de   andere gezaghebbende ouder   deugdelijk te informeren over de   begeleiding van het Kind en is   verplicht om er voor zorg te dragen   dat ook deze ouder zijn of haar   schriftelijke toestemming verleent.   Dit geldt tevens in geval van   wijzigingen in de begeleiding.
 3.  Indien de andere gezaghebbende   ouder niet of niet langer instemt met   begeleiding van het Kind, dan is   Opdrachtgever verplicht om   Opdrachtnemer hier terstond van op   de hoogte te stellen. In dat geval is   het Opdrachtnemer niet of niet   langer toegestaan om het Kind te   begeleiden.
 4.  Indien Opdrachtgever niet of niet   volledig aan het gestelde in lid 4   en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de   gevolgen hiervan voor rekening van   Opdrachtgever. Opdrachtgever zal   Opdrachtnemer volledig vrijwaren   indien Opdrachtnemer ter zake door   de andere ouder wordt   aangesproken.

 

Artikel 5.        Regels rond afspraken

 1.  Afspraken voor een sessie en/of   activiteit beginnen en eindigen op de   afgesproken tijdstippen.   Opdrachtgever dient er voor zorg te   dragen dat het Kind tijdig op   afgesproken tijdstip en plaats   aanwezig is en na afloop op de   afgesproken tijd wordt opgehaald,   dan wel zelfstandig vertrekt indien   afgesproken.
 2.  Indien een sessie en/of activiteit niet   op tijd kan beginnen omdat het Kind   niet aanwezig is, dan betekent dit   niet dat de sessie en/of activiteit   voortduurt na het overeengekomen   tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan   het volledige tarief verschuldigd.
 3.  Opdrachtgever dient tijdens een   sessie en/of activiteit telefonisch   bereikbaar te zijn voor  Opdrachtnemer.
 4.  Indien Opdrachtgever een afspraak   wenst af te zeggen, bijvoorbeeld   omdat het Kind door ziekte of   anderszins verhinderd is, dan dient   hij/zij hier Opdrachtnemer zo   spoedig mogelijk van op de hoogte te   stellen.
 1.  Indien een afspraak door     Opdrachtgever wordt geannuleerd   korter dan 24 uur voor aanvang, en   er is geen aanwijsbare reden van   overmacht waardoor dit eerder   gemeld kon worden, dan is   Opdrachtnemer gerechtigd om het   overeengekomen tarief voor de   afspraak in rekening te brengen aan   Opdrachtgever.

 

 

 1.  Opdrachtnemer is te allen tijde   gerechtigd om een afspraak af te   zeggen of te verzetten indien de   afspraak door overmacht geen   doorgang kan vinden. Hij/zij zal de   Opdrachtgever hiervan zo spoedig   mogelijk op de hoogte stellen. Onder   overmacht in dit verband wordt   onder meer verstaan: ziekte of   arbeidsongeschiktheid of   noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

Artikel 6.        Tarieven

 1.  Aanbiedingen van Opdrachtnemer   zijn gebaseerd op de informatie die   door Opdrachtgever is verstrekt,   alsmede de verwachte tijdsduur of   de te besteden tijd en de geldende   tarieven.
 2.  De geldende tarieven staan vermeld   op www.lepapillonkindercoaching.nl   en worden op verzoek aan   Opdrachtgever toegezonden.   Bedragen zijn exclusief btw, tenzij   anders aangegeven.
 3.  Handelingen/dienstverlening   waarvoor geen vast tarief geldt,   zullen op basis van bestede tijd tegen   het uurtarief aan Opdrachtgever in   rekening worden gebracht.
 1.  Opdrachtnemer is gerechtigd om de   tarieven aan te passen.   Tariefswijzigingen dienen minimaal   1 maand voor inwerkingtreding te   worden aangekondigd.

 

Artikel 7.        Factuur en betaling

 1.  Opdrachtnemer stuurt   Opdrachtgever periodiek een factuur   voor de overeengekomen   dienstverlening. Opdrachtgever   dient  facturen binnen 14 dagen na   factuurdatum aan Opdrachtnemer te   betalen.
 1.  Bij gebreke van tijdige betaling is   Opdrachtnemer gerechtigd de   dienstverlening direct op te schorten.
 2.  Bij gebreke van tijdige betaling   ontvangt Opdrachtgever een   herinnering met het verzoek om   binnen 14 dagen te betalen. Indien   dan nog niet is betaald, is   Opdrachtnemer gerechtigd om   wettelijke rente en   buitengerechtelijke kosten conform   de wet aan Opdrachtgever in   rekening te brengen.

 

Artikel 8.        Vertrouwelijkheid en privacy

 1.  Opdrachtnemer is verplicht tot   geheimhouding van alles wat   besproken is tijdens of in het kader   van de dienstverlening. Informatie   geldt als vertrouwelijk als dit door de   Opdrachtgever is meegedeeld of als   dit voortvloeit uit de aard van de   informatie.
 1.  Voor overleg met derden in het   belang van het Kind jonger dan 16   jaar, is toestemming vereist van de   wettelijk gezag hebbende ouders en   indien relevant van het Kind. Artikel   4 lid 3 is hierop van         overeenkomstige toepassing.
 1.  Opdrachtnemer zal vertrouwelijk   omgaan met persoonsgegevens van   Opdrachtgever en het Kind, in   overeenstemming met de   toepasselijke wet- en regelgeving op   het gebied van de bescherming van   Persoonsgegevens, waaronder de   Algemene Verordening   Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

 1.  Opdrachtnemer zal de   Overeenkomst naar beste inzicht en   vermogen en in overeenstemming   met de eisen van goed vakmanschap   uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een   inspanningsverplichting en geen   resultaatverplichting, tenzij   uitdrukkelijk schriftelijk een   duidelijk omschreven resultaat is   overeengekomen.
 1.  Opdrachtnemer heeft een   verzekering afgesloten voor bedrijfs-   en beroepsaansprakelijkheid.
 1.  Opdrachtnemer is enkel   aansprakelijk voor schade die het   gevolg is van aan Opdrachtnemer   toe te rekenen tekortkomingen in de   nakoming van verplichtingen uit   Overeenkomst indien   Opdrachtnemer ter zake in verzuim   is.
 1.  Aansprakelijkheid voor indirecte   schade is uitgesloten.   Aansprakelijkheid voor directe   schade is beperkt tot het bedrag dat   door de verzekeraar wordt   uitgekeerd vermeerderd met een   eventueel eigen risico.
 1.  Indien de verzekeraar niet uitkeert,   dan is aansprakelijkheid   gemaximeerd tot het bedrag dat met   de Overeenkomst is gemoeid, doch   maximaal berekend over de duur   van een periode van 6 maanden.
 2.  Opdrachtnemer kan geen beroep   doen op enige aansprakelijkheid   beperkende bepaling, indien de   schade het gevolg is van diens opzet   of  grove schuld.

 

Artikel 10.      Klachten en geschillen

 1. a. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.  b. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder) wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
 1.  Cliënten van Opdrachtnemer   kunnen een beroep doen op het   Klachtenloket en kunnen zich   desgewenst gratis laten bijstaan door   een klachtenfunctionaris bij het   formuleren van de klacht. (De   specifieke gegevens van het   Klachtenloket en de   Klachtenfunctionaris zijn te vinden   op www.adiona.nl.) Indien de   interne klachtenregeling is   doorlopen en klager is het met de   uitkomst niet eens, dan kan klager   de klacht voorleggen aan   Klachtenportaal Zorg (of een andere   aanbieder waarbij de   Opdrachtnemer  is aangesloten).
 1.  De specifieke klachtenregeling en   informatie van de Opdrachtnemer   zijn te vinden op de website van   Opdrachtnemer;  www.lepapillonkindercoaching.nl

Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 11.      Slotbepalingen

 1.  Op deze Algemene Voorwaarden en   alle Overeenkomsten tussen Partijen   is Nederlands recht van toepassing.
 1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn in   te zien en te downloaden op de   website van

Opdrachtnemer; www.lepapillonkindercoaching.nl

PDF versie: Algemene-Voorwaarden-Adiona

 

 

Chat openen
Heeft u een vraag?
Welkom bij Le Papillon Kindercoaching
Hoi, ik ben Janny, waar kan ik u mee helpen?